افغانستان چرا آباد نمیشود

#همایون #همایون؛

بسیار عجیب است در تاجیکستان قوم تاجیک است آباد است

در ازبیکستان قوم ازبیک است آباد است
در ترکمنستان قوم ترکمن است آباد است
در کشور چین چینی ها است آباد است
در ایران ملت فارس ها است آباد است
در پاکستان پنجابی ها است آباد است
در افغانستان چی کسی است که ویران است؟؟

Related posts

Leave a Comment