18دسمبر 2020

موضوع ایجاد ولایت پامیر

دوستان و همدیاران نهایت محترم وعزیز بعداز ملاقات یکتعداد از متنفذین وبزرگان اقوام پامیری ولایت بدخشان با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوربتاریخ 13 قوس 1399هجری خورشیدی برای یک تعداد از دوستان وهمدیاران ولسوالی های سرحدی ما تشویش ویا سوئ تفاهم ایجاد گردیده که گویا در این ملاقات خواسته اند یا تقاضا نموده اند که تمام اقوام وساکن مرزوبوم را اعم از(شغنانی، روشانی، سنگلیچی،زیباکی، منجی ،اشکاشمی، شیوه چی،خنج ودولتشاهی، یزغلامی و…) بنام قوم پامیری بشناسند و ثبت نمایند.در حالیکه محتوای ملاقات را هر گاه ازدفترمطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری مطالعه نمائیم موضوع روشن است در آن ذکر شده است که :
« دیدارکنندگان خواستار درج هویت اقوام پامیری ولایت بدخشان در تذکره الکترونیکی، تعدیل واحدهای اداری، مشارکت عادلانه مردم در ادارات دولتی در مرکز و ادارات محلی و به رسمیت شناختن هویت قومی، زبانی و فرهنگی اقوام پامیری شدند. »
بصورت واضح وروشن ذکر شده است که دیدار کنندگان چیز دیگری نوشته نشده است که نمایندگان انتخابی یا فرستاده شدگان اقوام پامیری یا قوم پامیری علاوه بر این ، دیدار کنندگان خواستاردرج هویت شان اقوام پامیری در تذکره الکترونیکی وتعدیل واحد های اداری شده اند زمانیکه کلمه اقوام ذکر میشود کاملن واضح است چندین قوم است نه یک قوم.
در قسمت دیگر آن ذکر شده است که « به گفته دیدار کنندگان، اقوام پامیری در 14 ولسوالی ولایت بدخشان ساکن هستند و دارای زبان و فرهنگ خاص خود هستند، اما متاسفانه تاکنون هویت قومی، زبانی و فرهنگی آنان به رسمیت شناخته نشده است »
باز هم تذکر از اقوام پامیری بعمل آمده نه قوم پامیری وتذکر کلمه پامیری به برداشت من بیشتر بخاطر ایجاد واحد اداری ( ولایت یا آستان) تحت نام پامیر در نظر بوده و است نه به خاطر خلط کردن اقوام چنانچهآ مده است :
« استاد دانش، معاون رئیس جمهور از احساس مسئولیت بزرگان و متنفذین اقوام پامیری ولایت بدخشان در قبال فرهنگ و هویت شان قدردانی کرد و گفت که تکثر قومی، زبانی و فرهنگی یکی از زیبایی‌های افغانستان است که در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود که هیچ کسی نمی‌تواند هویت قومی، زبانی و فرهنگی یک قوم را نادیده بگیرد و از نمایندگان اقوام پامیری ولایت بدخشان خواست که در راستای معرفی و تقویت زبان و فرهنگ خود هرچه بیشتر تلاش کنند.»
میبینیم که محترم دانش نیز تذکر داده است که : « هیچ کسی نمی‌تواند هویت قومی، زبانی و فرهنگی یک قوم را نادیده بگیرد »
«معاون رئیس جمهور به دیدارکنندگان وعده سپرد که خواست‌ها و پیشنهادات آنها را پی‌گیری می‌کند و در راستای حل مشکلات آنها تلاش خواهد کرد. »
هموطنان نهایت محترم دانشمندان و روشنفکران خوب دیار ما شغنانی شغنانی است ،اشکاشمی اشکاشمی است، واخانی واخانی است، زیباکی زیباکی است، منجانی منجانی است وبدین سان همه و در همه جای. ولی این اقوام ومردمان یا شهروندان همه برادر هم بودند هستند و خواهند بود. وبسا مسایل مشترک با هم داشته ودارند.
بیائید به این نکته توجه کنیم که هم اکنون در داخل افغانستان هر گاه کسی جویای احوال شود وسوال کند که وطندار از کجا استی بی چون وچرا جواب میدهیم که از بدحشان هستم . ویا بدخشی هستم.
با در نظر داشت این مطالب در صورتیکه این مناطق به صفت یک واحد اداری برای این ولسوالی«شهرک ها و شهرستان» های سرحدی بشمول « خنج ودولتشاهی و شیوه ومناطق مربوط به آنها » از بدنه ولایت(آستان) بزرگ بدخشان در سطح ولایت(آستان) جدید ایجاد شود ونام آن پامیر یا هر نام دیگری که باشد در آن وقت جواب سوال فوق بی چون چرا من ازپامیر هستم یا پامیری هستم یا … خواهد بود. واین موضوع به اصل قومیت یا هویت قومی هیچ کدام از اقوام نه صدمه میرساند و نه در تکر یا نفی قومیت شان میباشد که در اذهان بعضی ها چنین ترسیم شده که گویا زبان وقومیت شان به پامیری تغیر یا تبدیل میشود. در حالیکه چنین نیست ونخواهد شد. بلکه با ایجاد این واحد اداری زمینه رشد و تکامل شان در تمام زمینه ها بهتر،خوبتروبا موفقیت چشمگیر تر تبارز میکند.
ازلحاظ تاریخی و اتنیکی در شغنان کنونی مردمان که اکنون زندگی میکنند آیا همه همان مردمان حد اقل سه چهار صد سال قبل استند؟ تا جائی تعدادی از دوستان ما پیرامون این مطالب نگاشته اندکه هویت قومی شغنانی ها و دیگر اقوام که چگونه تشکل یافته اند.در سایت سیمای شغنان وبعضی سایت های انترنتی دیگر بشمول فیسبوک به نشررسیده است.
هر گاه شغنان کنونی را مورد بر رسی قرار بدهیم در شغنان اعراب آمده اند، میرهای بخارا وثمرقند ومناطق دیگر واشخاص مختلف آمده اند، مردمان ازبک و ترکمن از طریق کشور های همسایه کنونی آمده اند و…
البته من در مسایل تاریخی واتنیکی نه تخصص دارم و نه کدام ادعایی میکنم ولی همینقدر میدانم که همین مردم اکنون شغنانی شده اند وشغنانی استند. هرگاه قومیت شغنانی را نپذیرند این حق شان است هر قومیت که دارند حفظ نمایند.
مسئله اساسی از تشکیل اداری در سطح ولایت است واین موضوع جدید نیست درزمان که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بود این مطالب توسط تعدادی از نمایندگان مطرح گردیده بود و در همان وقت وعده ایجاد این مناطق در سطح ولایت داده شد ولی بنا بر علل های خاصی که به همه معلوم است تطبیق نگردید.
بعدن در زمان دور اول ریاست جمهوری اشرف غنی در باز دید تعدادی از مردم با ایشان این موضوع را باز هم مطرح نمودند ومحترم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم وعده تشکیل ولایت را دادند.که مطابق همان خواسته ها دولت ایجاد چهار ولایت جدیدرا که پامیر یکی ازآن ها بود نیز اعلان و مورد مطالعه قرار دادند.
ولی باید تذکر داد که بنا بر ضعف و عدم پیگیری خود ما البته همه ما از یکطرف و بعضی مسایل دیگر روی این هدف سنگ گذاشته شد.

اخیرن بعد از تدویر لویه جرگه(جلسه بزرگ میهنی ) مشورتی باز هم تعدادی از همدیاران ما با رئیس جمهور افغانستان دیدار نمودند و آنها در جنب سایر مسایل وعده ارتقای پامیر را به ولایت تجدید نمودند. که ارتقا وایجاد ولایت را باز هم دادند.
دانشمندان خوب وروشنفکران نهایت محترم آیا ارتقای این مناطق به ولایت به نفع مردم ما است یا خیر اگر به نفع مردم ما نیست باید واضح و روشن مطرح شود ونظریات و دلایل خود را ارائه نمایند. واگر به نفع ومفاد مردم ما است هم بصورت واضح مطرح شود و روی آن کار و موضوع پیگیری شود.زمانیکه ولایت ایجاد شد هر کس حق دارد خود را تاجک ثبت میکند، شغنی ثبت میکند یا واخانی و سنگلیچی یا زیباکی یا منجی یا… هرچیزیکه باشد همان را ثبت کند. کدام مشکل نخواهد بود.
دوستان نهایت محترم من شخصن این دوستان ما که با معاون دوم ریاست جمهوری ملاقات نموده اند شناخت و معرفت ندارم وکدام پشتیبانی ویا مدافع ویا مخالفت و بد بینی هم با هیچ کدام شان ندارم ولی موضوع ارتقای این مناطق را به ولایت به نفع مردم وارتقای محیطی آن دیار وپیشرفت ارزیابی مینمایم . و هر شخص یا گروپی یا حلقه و تشکلی که دراین مطلب کمک نماید از هر موضع که باشد استقبال میکنم . ولو اشخاص یا حلقات از مناطق دیگر بدخشان خارج از این ولسوالی ها باشند ویا ولایات دیگر کشورمورد تائید باید قرار بگیرد.
همدیاران نهایت محترم ودوست داشتنی اگر این نظر من نا درست باشد ویا اشتبا باشد مرا متوجه بسازید . در غیر آن بیایید دست به دست هم داده کار مشترک را پیش ببریم.
زیرا من معتقدم که روشنفکران وتحصیل کردگان ما وخلاصه همه مردمان این مناطق ومرز وبوم ما همه انسانها (ولسوالی های سرحدی بدخشان) انسانهای خوب ، شریف ،با احساس ودلسوزبرای همدیگر و کلیه مردم خود میباشند.
وهیچگاهی به پروپاگندهای نطریه پردازان تیوری توطئه که در قبال این مطالب تحت عناوین مختلف تجزیه ، اسرائیل دوم و… ووووو نباید گوش بدهیم ونه متوجه شان باشیم.بگذار هرچه که بگویند بگویند ما باید کار خود را پیش ببریم.

به امید به دور انداختن چکمن ها ، جیلک ها، چپن ها ، بالاپوش ها پتو ها ، شال ها وقاقمه ها و… رهبران گذشته ورهایی تفکر آزاد خود ما.
برادر شما اسرار

Related posts

Leave a Comment