اعتراض به طالبان و پاکستان؛ صدها نفر در کابل و شهرهای دیگر به خیابان آمدند

اعتراض به طالبان و پاکستان؛ صدها نفر در کابل و شهرهای دیگر به خیابان آمدند

پنجشیر

منبع تصویر،GETTY IMAGES

توضیح تصویر،تهاجم گروه طالبان بر پنجشیر باعث خشم بیشتر مردم شده است

پس از فراخوان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای „قیام عمومی“، صدها زن و مرد در شهرهای مختلف در داخل و خارج افغانستان به خیابان‌ها آمدند و شعار „آزادی، آزادی“ سر دادند.

طالبان برای متفرق کردن این معترضان در کابل که به „دخالت پاکستان در امور افغانستان“ هم اعتراض داشتند، شلیک هوایی کردند.

سکندر کرمانی، گزارشگر بی‌بی‌سی در کابل گفت که حدود هزار معترض زن و مرد امروز در مقابل سفارت پاکستان در کابل تظاهرات کردند.

در ویدئوهایی که از جریان تظاهرات کابل مخابره شده، در حالی که مردم شعار می‌دهند، „آزادی“ صدای ممتد مسلسل شنیده می‌شود و در پی آن معترضان متفرق می‌شوند.

bbc فارسی

Related posts